حرارت مرکزی | محاسبه ی حجم هوای ورودی به ساختمان

محاسبه ی حجم هوای ورودی به داخل ساختمان در حرارت مرکزی به یکی از روش های زیر صورت می گیرد:

 

روش درزی

-مقدار نفوذ هوا از واحد طول درز درها و پنجره ها بر حسب فوت مکعب بر ساعت (CFH) و بازاء سرعت های مختلف باد در جدول 1-2 ارائه گردیده است، لذا با توجه به سرعت باد در ناحیه ای که ساختمان در آن واقع شده و نوع در و پنجره می توانیم مقدار کل هوای نفوذی را از فرمول زیر محاسبه نماییم:                                                                                               V= L × q

 

مقدار کل هوای نفوذی از درزهای در یا پنجره بر حسب فوت مکعب بر ساعت. [CFH] =V

   L =   طول درز بر حسب فوت                            

 q =  مقدار هوای نفوذی از واحد طول درز بر حسب فوت مکعب بر ساعت [CFH] از جدول 1-2           

ضمنا مقداری هوا از طریق منافذ موجود در دیوارها وارد ساختمان می شود که در اغلب ساختمان ها با توجه به اندود بودن طرفین دیوارها و پوشیده شدن جدار داخلی آنها توسط رنگ یا کاغذ دیواری، این مقدار هوای نفوذی ناچیز بوده می توان از آن در محاسبات حرارت مرکزی صرفنظر نمود.

روش حجمی

در این روش جهت محاسبه مقدار هوای نفوذی از فرمول زیر استفاده می شود :

V = v × n

حجم هوای نفوذی بر حسب فوت مکعب در ساعت [CFH]=V

v = حجم اتاق یا محل مورد نظر بر حسب فوت مکعب                                                

دفعات تعویض هوای اتاق در ساعت از جدول A-2 =n

همانطور که از فرمول فوق استنباط می گردد، در این روش مقدار هوای نفوذی بر پایه ی تعداد دفعاتی که در مدت یکساعت ، هوای اتاق با هوای تازه تعویض می شود، برآورد می گردد.باید توجه نمود که تعداد دفعات تعویض (n) که در جدول A -2ارائه گردیده، بر مبنای نفوذ و تهویه طبیعی هوا و بدون کمک وسایلی نظیر وانتیلاتور است.

روش حجمی نسبت به روش درزی دارای دقت کمتری بوده ولی آسانتر است.

جدول A-2

دفعات تعویض هوا در ساعت (n)

نوع اتاق

1

برای اتاق هائیکه از یک دیوار در و پنجره ی رو به خارج دارند

1 ½

برای اتاق هائیکه از دو دیوار در و پنجره ی رو به خارج دارند.

2

برای اتاق هائیکه از سه یا چهار دیوار در و پنجره ی رو به خارج دارند.

2

برای راهروهای ورودی ساختمان

½

برای اتاق ها یا فضاهای فاقد در و پنجره ی روبه خارج مانند راهرو یا هال که در وسط ساختمان واقع شده اند.

محاسبه ی بار حرارتی هوای نفوذی در حرارت مرکزی :

پس از محاسبه ی حجم هوای نفوذی به داخل اتاق ، از طریق فرمول زیر مقدار بار حرارتی آنرا محاسبه می کنیم:

Q2=V ×0.0749 ×0.241 ×( ti – to )

 

بار حرارتی  هوای نفوذی    [Btu/hr ] :Q2

حجم هوای نفوذی       CFH   ] : V]

جرم مخصوص هوا در شرایط استاندارد ، که 0.0749 برای شرایط غیراستاندارد یعنی ارتفاع و دمای هوای خارج در محل مورد نظر، باید در ضریب تصریح چگالی هوا مستخرجه  از نمودار 1-2 ضرب شود.

 

گرمای ویژه هوا در فشارثابت : Btu/lb.F]0.241 ]

دمای طرح داخل                          [F]:ti

دمای طرح خارج          : F

 

ضریب اضافی در محاسبات تلفات حرارتی در حرارت مرکزی :

در محاسبات ذکر شده در حرارت مرکزی ، همه ی جداره ها یا اتاقها قطع نظر از موقعیت آنها نسبت به جهات جغرافیایی ، یکسان فرض شده است، حال آنکه در واقع چنین نیست، مثلا جداره ی جنوبی اناق به دلیل اینکه بیشتر در معرض تابش آفتاب قرار دارد گرمتر از جداره های شمالی ، شرقی و غربی می باشد و تلفات حرارتی کمتری خواهد داشت.همچنین اتاق های طبقات بالاتر بدلیل افزونی سرعت هوا در آن طبقات ، دارای تلفات حرارتی بیشتری نسبت به اتاق های پایین می باشند.برای ملحوظ داشتن این شرایط، ضرایب اضافی در محاسبات وارد می شوند که مقادیر آنها برای جهت و ارتفاع در جداول 2-2 و3-2 ارائه گردیده است . مضاعف بر آنها ، همواره بین 5 تا 10 درصد ضریب اطمینان جهت جبران اشتباهات محاسباتی، برای هر اتاق در نظر گرفته می شود. از طرفی ، برخی از ساختمانها مانند مدارس یا مساجد، فقط در ساعات مشخصی از شبانه روز و یا روزهای خاصی از هفته گرم می شوند، بدیهی است که پس از خاموشی سیستم ، مدتی طول خواهد کشید تا ساختمان از حالت سرد به شرایط مطلوب برسد.برای سرعت بخشیدن به عمل گرمایش ساختمان، باید تلفات حرارتی آن را به میزان قابل ملاحظه ایی بیشتر در نظر گرفت تا به همان نسبت ظرفیت دستگاههای مولد گرما افزون گردد.برای این منظور بر حسب اینکه چه مدت قبل از استفاده از محل مورد نظر بخواهیم سیستم را روشن کنیم ( مدت پیش راه اندازی )، ضرایب مناسب در جدول 4-2 ارائه گردیده اند.

 

تماس با ما

آدرس:  تهران ، خیابان طالقانی ، بعد از مفتح ، کوچه شهید طالبیان ، پلاک 1 ، طبقه 5 ، واحد 10

کد پستی: 1571834735

تلفن:  4-88300003 و 021-88318321-021

فاکس:  88833958-021

ایمیل:  info@datiskar.com

09357887070

محل ما در نقشه