فرمول های محاسباتی حرارت مرکزی

فرمول های محاسباتی حرارت مرکزی:

– بر پایه ی مطالب مذکور، می توانیم مقدار واقعی مصرف ابگرم و حجم منبع را با استفاده از فرمول های زیر در محاسبات حرارت مرکزی تعیین نماییم


ضریب تقاضا × حداکثر مصرف = مقدار واقعی مصرف
آبگرم در ساعت                آبگرم در ساعت


ضریب ذخیره منبع × ضریب تقاضا × حداکثر مصرف = حجم منبع
   آبگرم در ساعت                                             آبگرم


محاسبه  بار حرارتی آبگرم مصرفی درمحاسبات حرارت مرکزی (Q3)  :


پس از تعیین مقدار واقعی آبگرم مصرفی  که برابر است با حداقل ظرفیت حرارتی آبگرمکن، بار حرارتی آبگرم مصرفی را با استفاده از فرمول زیر تعیین می کنیم :


که در آن :              Q3 = V×8.33×(t2 – t1)


Q3:بار حرارتی آبگرم مصرفی  [Btu/hr]    

                                                                                             

  V :   مقدار واقعی آبگرم مصرفی بر حسب گالن بر ساعت [GPH]              
 8.33:  وزن مخصوص آب بر حسب پاوند بر گالن       

                                                                                   
   t1 : دمای آب شهر ورودی به آبگرمکن ( معمولا 60 F )         

                                                                             
  t2 : دمای آبگرم مصرفی خروجی از آبگرمکن [ F]  

                                                                                                                  
مثال 1 :مقدار واقعی مصرف، حجم منبع و بار حرارتی آبگرم مصرفی را برای خانه ایی با شش نفر سکنه محاسبه کنید. دمای آبگرم مصرفی را 140 F و دمای آب شهر را 60 F در نظر بگیرید.


حل :

با استفاده از جدول 6-2 خواهیم داشت:


مقدار واقعی مصرف آبگرم   =6×10×0.6=36[GPH]


گالن حجم منبع آبگرم     =6×10×0.6×1.4=50.4
  

Q3 :          36 ×  8.33×(140-60)=23990  [Btu/hr]

مثال 2 :در ساختمان هتلی وسایل بهداشتی زیر نصب شده است. مقدار واقعی آبگرم مصرفی ، حجم منبع و بار حرارتی آبگرم مصرفی را تعیین کنید، در صورتیکه دمای آب شهر و دمای آبگرم خروجی از آبگرمکن به ترتیب 60F و 140 F باشند.


1-دستشویی و توالت خصوصی      80  عدد
2-دستشویی و توالت عمومی        6  عدد
3-دوش                                   80 عدد
4-وان                                     40 عدد
5-سینک آبدارخانه                       2  عدد
6-سینک ظرفشویی                    10 عدد
7-ماشین رختشویی                    5 عدد

حل :

با استفاده از جدول 5-2 خواهیم داشت :


حداکثر مصرف آبگرم =80×3+6×10+80×100+40×20+2×20+10×30+5×150=10910 [GPH]
قدار واقعی مصرف آبگرم  =10910×0.35=3820 [GPH]
حجم منبع گالن= 10910×0.35×0.8=3055 
بار حرارتی آبگرم مصرفی = 3820×8.33×(140-60)=2545648 [Btu/hr]

در مورد این ساختمان باید حجم محاسبه شده برای منبع ذخیره ( گالن 3055 ) را بین چند منبع تقسیم نمود.

مثال 3 : در یک کارخانه تعداد 9 دوش ، 200 دستشویی و توالت خصوصی، 20 دستشویی و توالت عمومی و یک ماشین ظرفشویی وجود دارند.مصرف واقعی، حجم منبع و بار حرارتی آبگرم مصرفی را محاسبه نمایید. دمای آب شهر و آبگرم مصرفی به ترتیب 60 F و 140 F در نظر گرفته شود.

حل :

با استفاده از جدول 5-2 خواهیم داشت :
حداکثر مصرف آبگرم = 9×300+200×3+20×12+20×15+1×100=3940[GPH]
مقدار واقعی مصرف آبگرم =3940×0.60=2364 [GPH]
حجم منبع آبگرم =3940×0.60×1=2364 [GAL]

بار حرارتی آبگرم مصرفی  =2364×8.33×(140-60)=1575370  [Btu/hr]


در مورد آبگرمکن ها در حرارت مرکزی :


آبگرمکن ها عموما بر دو نوع می باشند:
الف- آبگرمکن های مستقیم-در این آبگرمکن ها، آبگرم در اثر احتراق سوخت در خود مخزن تهیه می شود. این آبگرمکن ها که در ظرفیت های مختلف از 25 تا 250 گالن موجود می باشند بر حسب نوع سوخت مصرفی در انواع زیر طبقه بندی می شوند:
1-آبگرمکن های با سوخت جامد ( چوب- زغال سنگ ) با راندمان های حرارتی 55-65  درصد
2-آبگرمکن های با سوخت مایع ( نفت- گازوئیل-مازوت ) با راندمان های حرارتی 70-80 درصد
3-آبگرمکن های با سوخت گاز ( گاز مایع-گاز شهر)  با راندمان حرارتی 70-95 درصد
4-آبگرمکن های الکتریکی با راندمان تا 85 درصد

ب-آبگرمکن های غیرمستقیم-در این نوع آبگرمکن که در کلیه ی تاسیسات حرارت مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد، آبگرم مصرفی توسط آب داغ و یا بخار ایجاد شده در دیگ، در داخل یک مبدل حرارتی تهیه می گردد. این منابع در دو نوع می باشند:
1-منبع دوجداره- این آبگرمکن که در اغلب ساختمان های مجهز به تاسیسات حرارت مرکزی دیده می شود، از دو استوانه ی تو در تو تشکیل شده است.آب داغ یا بخار تهیه شده در دیگ به جدار خارجی منبع ارسال شده آب موجود در استوانه داخلی را گرم می کند.برای تسریع گرمایش آب باید طول منابع دوجداره نسبت به قطرشان زیاد باشد تا سطح تبادل حرارت افزون گردد.ضمنا جهت جلوگیری از تلفات حرارتی منبع حتما باید آنرا عایق پیچی نمود. جنس این منابع از ورق آهن گالوانیزه بوده با ظرفیتهای 37 تا 1250 گالن ساخته می شوند.بهتر است در تاسیسات بزرگ حرارت مرکزی، بجای یک منبع از دو یا چند منبع که در مجموع همان ظرفیت را داشته باشند استفاده شود تا در صورت خرابی  و تعمیر یکی از منابع، ساختمان از آبگرم بی نصیب نماند.راندمان حرارتی منابع دوجداره حدود %95 است.
2-منبع کویلی-این آبگرمکن یک مبدل حرارتی از نوع پوسته و لوله می باشد.جنس لوله ها از آهن گالوانیزه یا مس بوده در داخل آنها بخار یا آب داغ جریان می یابد و آب محیط بر لوله
ها را گرم می کند، راندمان حرارتی آنها حدود %95 است.این منابع در ظرفیت های مختلف از 50 تا 750 گالن ساخته می شود.

تماس با ما

آدرس:  تهران ، خیابان طالقانی ، بعد از مفتح ، کوچه شهید طالبیان ، پلاک 1 ، طبقه 5 ، واحد 10

کد پستی: 1571834735

تلفن:  4-88300003 و 021-88318321-021

فاکس:  88833958-021

ایمیل:  info@datiskar.com

09357887070

محل ما در نقشه