یونیت هیترها از لحاظ مختلفي تقسيم بندي مي شوند که به صورت زير مي باشند:
یونیت هیتر
یونیت هیتر از لحاظ واسطه و انرژي حرارتي:

در اين طبقه بندي یونیت هیترها به انواع آبی، بخار و برقی تقسيم بندی می شوند.
یونیت هیتراز لحاظ نوع پروانه:

در اين طبقه بندي یونیت هیترها به انواع فن ملخي و سانتريفوژ تقسيم بندي مي شوند.
یونیت هیتراز لحاظ ترتيب قرار گرفتن قطعات:

در اين روش یونیت هیترها به نوع مکنده (که به وسيله پروانه از روي کويل مکيده مي شود) و
نوع دمنده (که در آن هوا به وسيله فن به روي کويل دميده مي شود) تقسيم بندي مي شود.
یونیت هیتراز نظر محل نصب:

در اين طبقه بندي یونیت هیترها به انواع سقفي آويزي و زميني دسته بندي مي شوند در نوع
سقفي آويزي جريان هوا مي تواند افقي و يا عمودي باشد و در نوع زميني دستگاه به روي زمين
نصب مي شود و هوا بوسيله هدايت کننده هايي به سمت و محل مورد نظر هدايت مي شود.

یونیت هیتر زمینی

یونیت هیتر سقفی

تماس با ما

آدرس:  تهران ، خیابان طالقانی ، بعد از مفتح ، کوچه شهید طالبیان ، پلاک 1 ، طبقه 5 ، واحد 10

کد پستی: 1571834735

تلفن:  4-88300003 و 021-88318321-021

فاکس:  88833958-021

ایمیل:  info@datiskar.com

09357887070

محل ما در نقشه